De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Hoe gaat Queen Love Beauty om met uw persoonsgegevens?

 

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die Queen Love Beauty verwerkt

 

Queen Love Beauty verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering van haar bedrijfsvoering. Dit zijn voornamelijk naam en adresgegevens. Daarnaast verwerken wij ook andere persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan telefoonnummers, email adressen en IBAN nummers. Dit alles ten behoeve van het correct verwerken van uw bestelling op onze website.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt Queen Love Beauty geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy.

 

Indien het in de toekomst wel noodzakelijk wordt geacht om deze gegevens te verwerken dan zullen wij dit alleen doen met uw toestemming.

 

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige opslag

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

 

Bewaartermijn

 

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

 Queen Love Beauty zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Delen met derden

 

Queen Love Beauty verstrekt uw gegevens alleen aan derden als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die uw gegevens namens Queen Love Beauty ver werken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

 

Wij verkopen onze data, en dus ook persoonsgegevens, nooit aan derden!

 

Beveiliging

 

Queen Love Beauty neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Rechten van betrokkenen

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dit wenst dient u hiervoor een schriftelijk of verzoek in te dienen per post, of via info@queenlovebeauty.nl. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

 

Cookies

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en daarnaast verzamelen we met deze cookies gegevens over uw bezoek. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen. Dit doen we middels Google Analytics. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

 

Wij zullen geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een zogenaamde functionele cookie; dat is een cookie die nodig is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken.

 

Contactgegevens

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Queen Love Beauty u kunt onze bedrijfsgegevens vinden op onze website.